سوپر ویزا نوعی ویزای توریستی مولتیپل ده ساله است که امکان اقامت دو ساله در هر بازدید به پدرها و مادرها و همچنین پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها می دهد.